e-Cargoway Logistics

본문 바로가기
Home     Admin     Intranet   
  • 고객센터
  • 물류용어사전
물류용어사전
 
No. Chinese English Remark
1 报关单(bao4guan1dan1) A a license customs declaration 면장
2 全水路(quan2shui3lu4)  A/W All Water 
3 空运费(kong1yun4fei4) Air Freight 항공운임
4 亚洲北美东行运费协定
(ya1zhou2bei3mei2dong1xing2yun4fei4xie2ding4) 
ANER Asia NorthAmerica EastboundRate 
5 到港通知(dao4gang3tong1zhi1) arrival notice 도착통지서
6 到港(达)时间(dao4gang3(da3)shi2jian1) ATA Actual Time Of Arrival, 실제 도착 시간
7 出港(发)时间(chu1gang3(fa1)shi2jian1 ATD Actual Time Of Dparture, 실제 출발 시간
8 倒签(dao3qian2) B back dating
9 燃油附加费(ran2you2fu4jia1fei4)  BAF  Bunker Adjustment Factor, 유류할증료
10 水单(shui3dan1) bank slip 이체증
11 舶船(bo2chuan2) Barge
12 靠舶(kao4bo2) berthing 입항
13 提单(ti2dan1) B/L, Bill of lading
14 保税仓库(bao3shui4cang1ku4) Bonded warehouse 보세창고
15 退关(tui4guan1) Booking Cancel or short shipment
16 订舱委托书(ding4cang1wei3tuo2shu1) Booking Note
17 场站收据(配舱回单)
(chang3zhan4shou1ju4(pei4cang1hui3dan1)
Booking Receipt notice Shipping Request 5~8page
18 散货(san3huo4) BULK
19 收货人(shou1huo4ren2) C C/(CNEE) Consignee
20 改配(gai3pei4) changed schedule 스케줄 변경
21 原产地证(yuan2chan3di4zheng4) c/o =certificate of origin 원산지 증명
22 货币汇率附加费 (huo4bi4hui1lv4fu4jia1fei4) CAF Currency Adjustment Factor, 통화할증료
23 站到站(zhan4dao4zhan4) CFS TO CFS
24 站到场(zhan4dao4chang3) CFS TO CY
25 站到门(zhan4dao4men2) CFS TO DOOR
26 散货交货(起点/终点)
(san3huo4jiao1huo4(qi2dian3/zhong1dian3))
cfs/cfs
27 散货仓库(san3huo4cang1ku4) cfs=container freight station CFS 창고
28 包船,包机,包量
(bao1chuan2,bao1ji1,bao1liang4)
Charter
29 提单确认件(ti2dan1que4ren4jian4) Check Bill
30 靠港(kao4gang3) Come alongside the pier 접안
31 进出口商品检验(商检)
(jin4chu1kou3shang1pin3jian3yan4(shang1jian3))
commodity inspection 수출입상품검사
32 商品(shang1pin3) Commodity 상품
33 集装箱(ji2zhuang1xiang1) container 컨테이너
34 输送机(shu1song4ji1) conveyor
35 报关行(bao4guan1hang2) customs broker 통관사
36 报关(bao4guan1) customs Clearance 통관
37 报关费(bao4guan1fei4) Customs Clearance Fee 통관비
38 海关查验(hai3guan1cha2yan4) customs inspection 세관검사
39 查验(cha2yan4) Customs Inspection 검사
40 查验费(cha2yan4fei4) Customs Inspection Fee 검사비
41 货柜场(huo4gui4chang2) CY Container Yard
42 场到站(chang2dao4zhan4) CY TO CFS
43 场到门(chang2dao4men2) CY TO DOOR
44 进港(jin4gang3) Entry into port CY 반입 (입항)
45 换单(huan4dan1) D D/O Delivery Order
46 空舱费(kong1chang2fei4) dead freightmdead space
47 空舱(kong1chang2) Dead Space
48 超期堆存费(chao1qi1tui1cun2fei4) Demurrage Fee 체선료(계약된 기간내에 화물 선적/하역을 못해 발생비용)
49 离舶(li2bo2) departure 출항
50 出港(chu1gang3) departure 출항
51 速递费(su4di4fei4) despatch money
52 箱子超期费(xiang1zichao1qi1fei4) Detention Fee 지체료(계약된 기간내에 CNTR반납이 늦어질 경우 발생비용)
53 分拨(fen1bo1) Devanning CNTR 적출및 분리작업
54 掏箱(tao1xiang1) Devanning CNTR 해체작업
55 文件费(wen1jian1fei4) DOC FEE Document Fee
56 门到站(men2dao4zhan4) door to cfs
57 门到场(men2dao4chang2) door to cy
58 门到门(men2dao4men2) door to door
59 预配(yu4pei4) E EDI=electronic data interchange B/L No. VSL No.를 세관에 신고전송작업
60 设备交接单(she4bei4jiao1ti2dan1) EIR(Equipment Inventory Receipt) Empty CNTR를 Pick Up하기위해 선사에서 제공하는 서류
61 预定到港(达)日
(yu4ding4dao4gang4(da3)ri4))
ETA Estimated Time Of Arrival
62 预定开船日(yu4ding4kai1chuan2ri4) ETD Estimated Time Of Dparture
63 整箱货(zheng3xiang1huo4) F FCL full container load
64 驳船航次(bo2chuan2hang2ci4) Feeder Vessel/Lighter
65 大柜(da4gui4) FEU Forty-Foot Equivalent Unit 40’
66 FI FI Free In
67 FIO FIO Free In and Out (벌크 진행시 무역조건)
68 FMC FMC "Federal Maritime Commission (미연방해사위원회)
(미국 각종 선벅관계법,해운법 규제조항 관할)"
69 FO FO Free Out
70 船上交货(chuan2shang4jiao1huo4) FOB Free On Board
71 叉车(cha1che1) fork lifter 지게차
72 框架箱(kuang4jia1xiang1) FR CNTR Flat Ract Container
73 免费时间(mian3fei4shi2jian1) Free time Free time
74 燃料附加费(ran2liao4fu4jia1fei4)  Fuel Surcharge 유류할증료
75 货物(huo4wu4) G Goods, freight, cargo 화물
76 全面涨价(quan2mian4zhang3jia4) GRI General Rate Increase(기본운임 인상)
77 代理费(dai4li3fei4) H H/C  Handling Charge (대리비)
78 高箱(gao1xiang1) HC CNTR High-Cubic Container
79 重货(zhong4huo4) Heavy cargo
80 挂衣箱(gua4yi1xiang1) HG CNTR Hanger Container
81 分单(fen1dan1) House Bill
82 贸易方式(mao4yi4fang1shi4) I INCOTERMS International Rules For the Interpretation of Trade Terms
83 白卡(bai2ka3) indound transporation
84 国际货运代理(货代)
(guo2ji1huo4yun4dai4li3(huo4dai4))
International freight forwarding agent 포워더
85 发票(fa1piao4) Invoice 영수증
86 信用证(xin4yong4zheng4) L L/C Letter of Credit , 신용장
87 担保函(dan1bao3han2) L/G Letter Of Guarantee
88 拼箱货(ping2xiang1huo4) LCL less than container load
89 装船(zhuang4chuan2) loading
90 装载(zhuang1zhai loading
91 平板车(ping2ban3che1) Low Bed Truck
92 舱单(cang1dan1_ M M/F = manifest
93 主单(关单号)
(zhu3dan1(gang1dan1hao4)
Master Bill(Master Bill Number)
94 小陆桥(从海运港用卡车或者铁路运输至内陆港口)
(xiao3lu4qiao2)
MLB Minni Land Bridge 
95 指定(zhi3ding4) N Nomination 지정=Nomination Cargo의 의미
96 通知人(tong1zhi1ren2) Notify 통지인
97 无船承运业务经营资格登记证
(wu2chuan2cheng2yun3e4wu3jing1ying2zi1ge2deng1ji4zheng4)
NVOCC  Non Vessel OperatingCommon Carrier
98 海运费(hai2yun4fei4) O Ocean Freight 해운비
99 落箱(la4xiang1) Off Road
100 开顶箱(kai1ding3xiang1) OT CNTR Open Top Container
101 整装箱单(zhuang1xiang1dan1) P Packing list
102 托盘(tuo1pan2) pallet 팔렛트
103 港口拥挤附加费
(gnang3kou3yong1ji2fu4jia1fei4)
PCS Port Congestion Surcharge
104 提货(ti2huo4) pick up cargo
105 目地港(mu4di4gang3) POD Port Of Destination
106 装运港(zhuang1yun4gang3) POL Port Of Loading
107 预付/到付(yu4fu4/dao4fu4) PP/CC prepaid / collect
108 旺季附加费(wang4ji4fu4jia1fei4) PSS Peak Season Sucharges
109 冷冻箱(leng3dong4xiang1) R RF CNTR Reefer Container
110 滚装船(gun3zhuang1chuan2) Ro-Ro Vessel Roll-on/Roll Off, 바퀴있는 화물의 수송을 위해 설계된 배
111 发货人(fa1huo4ren2) S S/(Shpr) Shipper
112 售货合同(shou4huo4he2tong) S/C "Sales Contract(우대운송계약), 1984년 미국 신해운법에 의해 도입된 제도"
113 装货指示书
(zhuang1huo4zhi3shi4shu1)
S/O Shipping Order
114 卖价(mai4jia4) S/R Selling Rate
115 订舱委托书
(ding4cang1wei3tuo2shu1)
S/R Shipping Request(선적 요청서or부킹 위탁서)
116 船期(chuan2qi1) schedule
117 封号(gua4hao4) Seal No.
118 保安费(bao3an1fei4) Security Charge 2006년 6월1일 부터 상해항구에서 받는 비용
119 战争附加费
(zhan4zheng1fu4jia1fei4)
Security Surcharge 전쟁보험료
120 十联单(订舱单)
(shi2lian2dan1(ding4cang1dan1))
Shipping Request or Shipping Order 8Page로 구성, 선사에 Booking시 제공 선사에서 1~4p 입수, 5~8p 선사직인 후 포워더에게 Return
121 退关(tue4guan1) short shipment Booking 또는 통관완료후 Cancel 할때
122 绑扎费(bang3za1fei4) Showring Charge
123 箱位(xiang1wei4) Slots
124 舱位(cang1wei4) space
125 堆存费(dui1cun2fei4) Storage Fee
126 装箱(zhuang1xiang1) stuffing
127 内装费(装箱费)
(nei4zhuang1fei4(zhuang1xiang1fei4))
STUFFING CHARGE
128 电放保涵 (dian4fang4bao3han2) Surrender Guarantee Letter
129 换签提单 (huan4qian1ti2dan1) switch b/l
130 转船, 转运 (zhuan3chuan2,zhuan3yun4)  T T/S Trans-Ship
131 航程 (hang2cheng2) T/T Transit Time
132 20‘柜型 (20'huan2xing2) TEU Twenty-Foot Equivalent Unit 20’
133 码头操作费(港杂费)
(ma3toucao1zuo4fei4(gnag3za2fei4))
THC Terminal Handling Charges
134 罐箱(guan4xiang1) TR CNTR Tank Container
135 运输/运送(yun4shu1/yun4song4) transportation
136 三国贸易(san1guo2mao4yi4) triangle trade 삼국간 무역
137 拖车费(tuo1che1fei4) Trucking Fee
138 总共(zong3gong4) TTL Total
139 卸货(xie4huo4) U unloading, discharging
140 仓库(cang1ku4) W warehouse 창고
141 日币增值附加费(ri4bi4zeng1zhi2fu4jia1fei4) Y YAS (YEN ADJUSTMENT FACTOR) 엔고(円高)손실보조 조정금
142 集装箱堆场(ji2zhuang1xiang1dui1chang2) CNTR 야적장 (Empty CNTR 반납/픽업)
143 商检换单凭条(取单凭证) 상품검사증
144 通关单(tong1guan1dan1) 통관단
145 报关委托书(bao4guan1wei3tuo1shu1) 통관위탁서
146 放关(放行)(fnag4guan1(fang4xing2)) 통관완료
147 付款买单(fu4kuan3mai4dan1) 건별결재
148 付费放单保涵(fu4fei4fang4dan1bao3han2) 선결재를 하지 않고 Guarantee를 제공후 B/L을 받는것
149 进仓通知(jin4cang1tong1zhi1) 입고통지서
150 带时费(dai4shi2fei4) 차량 대기 비용